Projectable

voor leiderschap in uw ICT en organisatie

Skip to content

Skip to content

Referenties (vervolg)

Projectmanager ERP implementatie
Situatie
Een grote gemeente slaagt er niet in voortgang te boeken met de invoering van een Oracle systeem (Financiële, Inkoop en Project modules). In de ontwerpfase blijkt de benodigde doorlooptijd tweemaal zo lang te duren als de planning.
Aanpak
Direct vanaf de start werkt de nieuwe projectmanager aan een heldere projectorganisatie, integrale projectplanning en versterking in de aansturing. Externe ICT en procesconsultants worden verantwoordelijk voor de projectresultaten en interne (kern)gebruikers voor de functioneel/inhoudelijke keuzes. Vervolgens is het project ‘in control’ gebracht door directe regie/bewaking en overtuigend verandermanagement.
Resultaat
In 4 maanden stond het project weer op de rails en is het -ondanks enkele productmissers- toch op tijd ‘in productie’ gegaan.
Projectaudit pensioenfonds
Situatie
Een groot pensioenfonds ontwikkelt een volledig nieuw gegevensverwerkend systeem (€ 40 miljoen budget) met als doel een meer efficiënte en effectieve dienstverlening. Als de voortgang uitblijft en de extra kosten hoger worden, besluit de directie tot een project audit.
Aanpak
Voor een overzicht van tekortkomingen wordt een Quick Scan uitgevoerd. Voorafgaande aan de presentatie blijkt dat er al een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. Het project zal naar verwachting binnenkort weer op schema liggen ...
Bij bespreking van de audit resultaten blijkt de situatie echter veel ernstiger en complexer. Er zijn meer drastische maatregelen nodig.
Resultaat
Nadat de aanbevelingen zijn verwerkt in het programma gaat het stukken beter: er wordt weer gewerkt met een realisatisch plan. Een jaar later wordt het programma in delen opgesplitst en worden uitgestelde maatregelen alsnog genomen.
Procesoptimalisatie telecombedrijf
Situatie
Een Telecom bedrijf merkt dat er regelmatig fouten worden gemaakt in de reguliere bedrijfsvoering met ernstige consequenties. Daarom wil men een extern onderzoek.
Aanpak
Na doorlichting van de bedrijfsvoering wordt een Business Case opgesteld t.b.v. de Board of Directors. Daaruit blijkt dat de baten ruimschoots opwegen tegen de kosten voor verbetering van de werkprocessen. Een verbetering is bovendien nodig als basis voor de introductie van nieuwe producten (groei).
De werkprocessen worden vervolgens stuk voor stuk besproken met betrokkenen met als doel stroomlijning op basis van een aantal prestatie-indicatoren en heldere afspraken over de organisatie.
Resultaat
De verbeterde werkprocessen worden voorgelegd aan de lijndirecteuren en na goedkeuring in detail vastgelegd en ingevoerd.
Businessplan hypotheekverstrekker
Situatie
Een hypotheekvertrekker (met 70 kantoren) wil –na een reorganisatie- opnieuw koers bepalen voor de toekomst en zoekt begeleiding bij de vaststelling van een beleidsplan.
Aanpak
In overleg met betrokken afdelingsmanagers worden de ontwikkelingen (trends), kansen en bedreigingen, evenals mogelijke toekomstscenario’s uitgewerkt. Het management kiest een geïntegreerde financiële dienstverlening (met volmacht) en uitwerking van marktconforme multi-channel distributie met e-business.
Resultaat
Met nieuw elan weet de groep haar marktaandeel in de jaren daarna flink te verhogen.
Projectaudit financiële dienstverlener
Situatie
Een omvangrijk automatiseringstraject (€ 114 miljoen budget) binnen 2 wereldwijd opererende financiële organisaties stagneert en de directie besluit een audit uit te voeren.
Aanpak
Gekozen wordt voor een aanpak langs 2 wegen. Enerzijds wordt de projectvoering doorgelicht en besproken met betrokkenen, anderzijds worden de uitgangspunten en plannen beoordeeld, evenals de bereikte projectresultaten.
Resultaat
Uit de audit blijkt dat de doelstellingen en projectorganisatie binnen de 2 organisaties niet eenduidig zijn. Er worden een aantal drastische herzieningen doorgevoerd, zoals een andere structuur en invulling van het projectmanagement, een andere fasering, en een bijgestelde (realistische) einddatum.
De projectaudit wordt periodiek herhaald om ‘vinger aan de pols te houden’.
vorige pagina referenties